Future Earth Townhall: työpaja globaalimuutoksen kiperimmistä haasteista

Aika ja paikka: Eurooppa-sali (Malminkatu 16), 26.5.2015, kello 8.30-13.00.
Tapahtuman kielenä on englanti.

Lisätietoja ja ohjelma: Future Earth Townhall

Future Earth Town Hall Meeting on kaikille avoin työpaja, joka kokoaa globaalimuutoksen tutkijat, tutkimusrahoittajat ja sekä tutkimustietoa hyödyntävät sidosryhmät päätöksentekijöistä kansalaisiin keskustelemaan siitä, mitkä ovat globaalimuutoksen polttavimmat kysymykset ja millaista globaalimuutostutkimusta Suomessa tarvitaan. Tapahtuman pääpuhujia ovat kansainvälisen tutkimusohjelma Future Earthin tiedeneuvoston jäsen professori Heinz Gutscher Sveitsistä ja sidosryhmäneuvoston jäsen kansleri emeritus Kari Raivio Suomesta. Tapahtuman järjestää Future Earth Suomi – globaalimuutostutkimuksen kansalliskomitea, jonka puheenjohtajana toimii professori Markku Kulmala. Tutustu puhujien ajatuksiin globaalimuutoksesta ja tule keskustelemaan globaalimuutoksen kiperimmistä kysymyksistä Townhalliin!

Maapallon ongelmat ovat yhteenkietoutuneita

Maapallon luonnonjärjestelmät kuohuvat. Luonnonjärjestelmien muutoksiin ovat syynä luonnon omat vuorovaikutussuhteet, mutta kasvavin osin myös ihmisyksilöiden toiminta ja ihmiskunnan globaalit ongelmat, esimerkiksi väestönkasvu, ruokahuolto, puhdas vesi, muuttoliike ja konfliktit. Luonnon ja yhteiskuntien vuorovaikutteinen kehitys eli globaalimuutos on johtanut laajoihin maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, joilla on vaikutuksia sekä luonnon että yhteiskuntien kantokyvylle.

– Ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaiseminen edellyttää suuren kuvan selvittämistä, korostaa Future Earth Suomen puheenjohtaja, professori Markku Kulmala. Meillä ei ole erikseen nälkäongelmaa, vesiongelmaa, biodiversiteettiongelmaa, epidemioita, kemikalisoitumisen ongelmia, ilmanlaatuongelmia eikä ilmastonmuutoksesta aiheutuvia ongelmia, vaan ongelmat liittyvät toisiinsa. Tutkimuksella on tärkeä tehtävä muodostaa käsitys keskeisistä kytkennöistä ja välittää se päättäjille.

Uusi globaalimuutoksen tutkimusohjelma tähtää kestävän kehityksen ratkaisuihin

Future Earth on uusi 10-vuotinen globaalimuutoksen tutkimusohjelma- ja tutkimusrahoitushanke, jonka perustajia ovat Kansainvälinen tiedeneuvosto ICSU, Kansainvälinen yhteiskuntatieteiden neuvosto (ISSC), kolme YK:n alajärjestöä (UNESCO, UNEP, UNU) sekä ympäristötutkimuksen päärahoittajat (Belmont Forum).

– Future Earth tähtää tieteellisten artikkeleiden lisäksi aitoihin kestävän kehityksen ratkaisuihin, painottaa Heinz Gutscher. Ratkaisuihin tarvitaan uutta tiedettä, jonka keskeisiä elementtejä ovat monitahoisten ongelmien ratkominen luonnontieteilijöiden ja yhteiskuntatieteilijöiden kesken sekä tutkijoiden ja tutkimustiedon hyödyntäjien välisen vuorovaikutuksen tehostaminen.

– Future Earthin sidosryhmäyhteistyön ideana on saattaa tutkijoiden hienot aikaansaannokset niiden tietoisuuteen, joilla on intressi ja mahdollisuus käyttää tuloksia, kertoo Kari Raivio. Tällaisia tahoja voivat olla yhteiskunnan päätöksentekijät (kunnat, valtio, alueelliset toimijat kuten EU, YK eri järjestöineen), mutta myös elinkeinoelämä, kansalaisjärjestöt ja kansalaiset.

Toisaalta näiden sidosryhmien tarpeet ja toiveet tulisi saattaa tutkijayhteisön tietoon, jotta yhteiskuntaa voitaisiin kehittää tutkitun tiedon pohjalta. Joissakin tapauksissa sidosryhmien voi olla mahdollista ja suotavaa osallistua jo tutkimuksen suunnitteluun (”co-design”), joskus jopa tiedon tuotantoon (”co-production)”, joskin vastuu tutkimuksen toteutuksesta ja laadusta on aina tutkijoilla. Kyseessä on siis kahdensuuntainen vuorovaikutus, Raivio painottaa.

Globaaliin ongelmiin paikallisia ratkaisuja

Future Earthin aito ja tärkeä sisältö syntyy kansainvälisten tutkimusryhmien työn tuloksena. Heinz Gutscher ja Kari Raivio korostavat, että globaalimuutos kuitenkin vaikuttaa hyvin eri tavoilla maapallon eri alueilla. Yhteiskunnan tärkeimpiä päätöksiä ei koskaan tehdä YKssa vaan paljon lähempänä kansalaista. Tästä syystä kansallisen tutkijayhteisön on oltava aktiivinen sekä suhteessa kansainväliseen tutkimuskenttään että omiin sidosryhmiin, jotta juuri alueellisesti ja paikallisesti tärkeä tieto saavuttaisi oikeat päättäjätahot. Tapahtumat kuten Future Earth Townhall ovat hyviä keinoja tuoda yhteen tutkijoita ja tutkimuksen hyödyntäjiä suunnittelemaan aitoja kestävän kehityksen ratkaisuja.

– Future Earth Suomen keskeisenä tavoitteena on tuoda yhteen ruohonjuuritason tutkijat ja globaalimuutostutkimuksen sidosryhmät: päätöksentekijät ja -valmistelijat, kansalaiset ja järjestöt sekä yritykset, kertoo Future Earth Suomen puheenjohtaja Markku Kulmala. Kansalliskomitea selvittää ruohonjuuritason signaaleja ja välittää niitä ylöspäin yhteiskunnan päätöksentekijöille ja kansainvälisille tiedefoorumeille, erityisesti kansainväliseen kattojärjestöönsä Future Earthiin. Nyt järjestettävä Future Earth Townhall on osa Future Earth Suomen ylläpitämää globaalimuutostutkimuksen living lab -verkostoa, joka toimii tutkimustiedon tuottajien ja hyödyntäjien kohtaamispaikkana ja hankelaboratoriona.

 

Iina Koskinen

Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok