toiminta

Globaalien ympäristöongelmien tarkasteluun on perustettu laajoja kansainvälisiä asiantuntijaorganisaatioita, jotka koostavat tietoa päätöksenteon tueksi. Suomessa toimii kansainvälisten ohjelmien kansallisia paneeleita sekä kotimaisia ympäristötietoutta ja tietopohjaista päätöksentekoa edistäviä organisaatioita. Paneelien tehtävät ja mandaatit ovat erilaisia, mutta niitä yhdistää tavoite toimia tieteen ja yhteiskunnan rajapinnassa sekä tukea tutkimustiedon välittymistä yhteiskunnan eri osa-alueille. Paneelit ovat Future Earth Suomen johdolla aloittaneet keskustelun synergioista ja yhteistyömahdollisuuksista.

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelit

Ilmastopaneeli 

Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä.
Ilmastopaneeli tekee ilmastopolitiikan valmistelun ja toimeenpanon kannalta keskeisiä katsauksia ja selvityksiä ja antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. Ilmastopaneelissa on mukana neljätoista ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa.

Ilmastopaneelin asettaa ympäristöministeriö.

Suomen IPCC-työryhmä 

Suomen IPCC-työryhmä toimii hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n kansallisena verkostona. Työryhmän tehtävänä on vastata Suomen kantojen ja näkemysten kokoamisesta ja esittämisestä IPCC:n raportteihin, tiedottaa IPCC:n työn tuloksista ja työn vaiheista sekä edistää suomalaisten asiantuntijoiden osallistumista IPCC:n työhön.

Ympäristötiedon foorumi 

Ympäristötiedon foorumi edistää tieteellisen ympäristötiedon käyttöä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Ympäristötiedon foorumi pyrkii tehostamaan ajankohtaisen tieteellisen ympäristötiedon välitystä ja lisäämään tiedon tuottajien ja käyttäjien välistä vuorovaikutusta.

 Luontopaneeli

Luontopaneeli (kansallinen IPBES-paneeli) edistää tieteen ja poliittisen päätöksenteon välistä vuorovaikutusta luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja koskevissa asioissa. 

Future Earth Suomi

FES kansainvälisen globaalimuutostutkimusohjelma Future Earthin kansalliskomitea, joka toimii rajapintaorganisaationa tutkimustiedon tuottajien ja hyödyntäjien välillä. FES edistää ratkaisukeskeistä globaalimuutostutkimusta lähtökohtanaan tutkimustiedon yhteissuunnittelu ja -tuottaminen tutkimuksen sidosryhmien kanssa

Biotalouspaneeli

Biotalouspaneeli edistää biotalousstrategian toteutusta ja lisää hallinnon, tutkimuksen, elinkeinojen ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutusta sekä harjoittaa vuoropuhelua samaan päämäärään tähtäävien ohjelmien ja EU:n biotalouspaneelin kanssa.

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli 

Kestävän kehityksen toimikunta edistää yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se pyrkii juurruttamaan kestävän kehityksen strategiset tavoitteet kansalliseen politiikkaan, hallintoon ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on perustanut Kestävän kehityksen toimikunnan rinnalle tutkijoista koostuvan asiantuntijapaneelin, jonka tehtävänä on valmistella, haastaa ja arvioida toimikunnan työtä ja kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen edistymistä.

Muita toimijoita tieteen ja yhteiskunnan rajapinnassa

HENVI 

Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI toimii Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen edistäjänä, rahoittajana, yhteyksien solmijana ja tiedottajana. HENVI järjestää kansainvälisen tiedeseminaarin eli HENVIn ympäristötutkimuspäivät keväisin, kuukausittaisen seminaarisarjan sekä syys- että kevätlukukaudella sekä yhteisseminaareja muiden toimijoiden kanssa.

SYKE – Ympäristöpolitiikkakeskus 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) arvioi ympäristöpolitiikan toimivuutta ja tukee sen kehittämistä ja toimeenpanoa. SYKE tunnistaa uusia ongelmia, jotka edellyttävät yhteiskunnallista hallintaa sekä vertailee vaihtoehtoisia ratkaisuja. SYKEn tutkimus palvelee päätöksentekijöitä Suomessa ja sillä on myös kansainvälisiä vaikutuksia.

Tutkas – tutkijoiden ja kansanedustajien seura 

Tutkaksen tarkoituksena on edistää kansanedustajien ja tutkijoiden tiedonvaihtoa sekä tiedettä koskevan suunnittelun, päätöksenteon ja tulosten hyväksikäytön kriittistä tarkastelua. Seuran jäseninä on pääasiassa aktiivisia tutkijoita ja kansanedustajia.

Ympäristöakatemia 

Ympäristöakatemia on erityisesti poliittisille ja taloudellisille vaikuttajille suunnattu vuosittaisten seminaarien sarja, jonka tarkoituksena on lisätä ympäristötietoutta poliittisessa päätöksenteossa sekä ympäristöaiheisten asioiden tiedonkulkua yhteiskunnassa. Ympäristöakatemian toiminnasta vastaa Ympäristöareena ry, jonka perustajajäsenet ovat Birdlife Suomi, Luonto-liitto, Natur och Miljö sekä Suomen luonnonsuojeluliitto.

 

Tämä sivusto käyttää evästeitä parhaan käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.
Ok